راهپیمائی در دفاع از مبارزات زنان علیه جمهوری زن ستیز اسلامی در ۷ مارس ۲۰۱۰

آﮐﺴﯿﻮن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ- بروکسل

دعوت به پیوستن به راهپیمائی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان - پاریس

فراخوان آکسیون ها بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- ۸ مارس ۲۰۱۰

فراخوان مراسم روز جهانی زن ۲۰۱۰ -لاهه

دﻋﻮت ﺑﮫ راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ۸ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ. - روﺗﺮدام

هشت مارس  روز جهانی زن را گرامی می داریم - برمن

فراخوان: دفاع از مبارزات مردم در ایران - تورنتو

!بدون آزادی زن، جامعه آزاد نخواهد شد و بدون سرنگونی جمهوری اسلامی زنان آزاد نخواهد شد

فراخوان: رهایی زنان در گروی مبارزه‌ی آشتی ناپذیر آنان با دو واپس‌گرای پدرسالار

سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی

فراخوان به مناسبت روز جهانی زن / برمن