تظاهرات در همبستگی با مبارزات مردم ایران در روز ۲۲ بهمن - لندن

تظاهرات ایستاده در دفاع از مبارزات مردم – لندن

دﻋﻮت ﺑﮫ آﮐﺴﯿﻮن اﯾﺴﺘﺎده در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﻋﻮت و ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در دانمارک- دن هاگ

دعوت به آکسیون ایستاده در اعتراض به دعوت و حضور احمدی نژاد در دانمارک

جنبش دانشجوئی از ١۶آذر، تا ١٨ تیر، تا جنبش اخیر

۱۶ آذر سالروز جنبش دانشجویی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

فراخوان به آکسیون همبستگی با مبارزات مردم  ایران و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

فراخوان آکسیون: به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان! - دن هاگ

!هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم کنیم

پیروز باد مبارزات مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی!

تحصن سه روزه در لندن