فراخوان ۸ مارس ۲۰۱۲ - آمستردام

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن - برمن   

فراخوان به مراسم روز جهانی زن - تورنتو

بدون رهایی زنان جامعه رها نخواهد شد

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن / برمن آلمان

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - لندن

روز جهانی زن را در راهپیمائی با زنانی از عراق، تونس، افغانستان، انگلستان، کنگو، پاکستان، ایتالیا، مصر، ایران و.... برگزار می کنیم!

فراخوان: ۸مارس روز جھانی زن را ھمراه با زنان از کشورھای مختلف در خیابان برگزار می کنیم- آمستردام

۱۶ آذز روز جنبش مستقل دانشجویان

فراخوان گرامیداشت یاد جانباختگان دهه ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ - برمن

دعوت به راهپیمائی در لندن