فراخوان کميته زنان عليه خشونت خطاب به فعالين زنان و زنان تحت ستم- روتردام

ما معترضيم، ما محکوم می کنيم، ما تحمل نمی کنيم: اهدای دکترای افتخاری حقوق به محمد خاتمی يکی از سران مرتجع جمهوری اسلامی بابت سلب حقوق مردم ايران!

مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

فراخوان به تظاهرات به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ - برمن 

تظاهرات ایستاده - لندن

برعليه سنگسار زنان بپا خيزيم - فرانکفورت

فراخوان شرکت در آکسیون اعتراض به انتخابات در ایران -دن هاگ

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی!

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی !- برمن

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی! - فرانکفورت

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی - لندن