فراخوان شرکت درحرکتی افشاگرانه پیرامون مضحکه انتخاباتی در ایران - برمن

انتخاب ما: سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

فراخوان راهپیمائی در حمایت از خیزش مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی!

اطلاعیه آکسیون روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ مقابل سفارت اسلامی ایران - پاریس

فراخوان تظاهرات / آزادی و برابری زنان از درون صندوق های رای مرتجعین بیرون نخواهد آمد!

فراخوان: حافظه تاریخ را زنده نگاه داریم - برمن

ه مناسبت بیست وهفتمین و بیستمین سالگرد کشتار دهه شصت وتابستان خونین ۶۷ و برای افشا جنایات جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته در ایران،آکسیونی اعتراضی برگزار می شود.

دعوت به سخنرانی و گفتگو به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۹ و کشتارهای دهه ۸۰ در ایران- پاریس

جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت فراموش نخواهد شد، عفو نخواهد شد!

فراخوان: جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت را فراموش نخواهد شد، عفو هم نخواهد شد! - دن هاگ 

تحصن یک روزه - لندن

دانشگاه پادگان نیست ! - لندن