گزارشی از جلسه پالتاکی کارزار

بخش هائی از سخنرانی های ارائه شده: کارزار مبارزه برای لغو قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

گزارش تظاهرات عليه سفر بوش - آمستردام

گزارش از تظاهرات ضد جنگ - لندن

گزارشات برگزاری روز جهانی زن از فعالين سازمان زنان ۸ مارس (ايرانی- افغانستانی)

گزارش يک موفقیت، خبر ديپورتی ديگر، مبارزه همچنان ادامه دارد

گزارش سه روز با جمهوری خواهان لائیک و دمکرات در پاریس!

گزارش از سومین فوروم اجتماعی اروپا - لندن

گزارش تظاهرات علیه اخراج پناهجویان - آمستردام

گزارشی از پنجمین مجمع عمومی

گزارشی از چند مراسم گراميداشت روز زن

کویته، لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن، افن باخ و در اتاق های پالتاک: اتاق گفتمان، اتاق ايرانيان سوسياليست، اتاق ميزگرد