فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی به فرانسه - تورنتو

نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی

ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

جلسه‌ی بحث و گفت و گو در پالتاک: خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟

فراخوان مبارزه علیه خشونت بر زنان- دوسلدورف

فراخوان شرکت در گردهم آیی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- برمن

فراخوان به تظاهرات خشونت بر زنان مرز و ملیت نمی شناسد، مبارزه ما جهانی است!

دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - تورنتو

فراخوان به مناسبت ۲۵نوامبر ۲۰۱۵ روز مبارزه جهانی علیه خشونت بر زنان- دن هاگ

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!